Yeni Tüketici Hakları Kanunu Hayatımıza Neler Getirecek?

28 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren Yeni Tüketici Hakları Kanunu neleri değiştirdi? TTüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy tüm sorulara cevap getirdi...

Haber albümü için resme tıklayın

Yeni tüketici hakları yasası neler getirdi?  İnternet Tüketici Hakları nelerdir? 28 Mayıs 2014 tarihinde çıkarların yeni tüketici hakları kanunu ile neler değişti? 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan Yeni Tüketici Hakları Kanunu yaşanan mağduriyetleri giderecek mi? Tüm alışverişlerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy ile yaptığımız çok özel röportajımızın ikinci bölümü Canlihaber.Com'da...

Röportajın 1. bölümü için tıklayınız!

Röportajın 3. bölümü için tıklayınız!

7. Mağazadan alınan bir ürün hangi koşullarda iade edilebilir?

Mağazadan alınan bir malın ayıplı çıkması durumunda tüketici söz konusu malı iade edebilir. 6502 sayılı Kanunda; ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

Mevcut Kanunda olduğu gibi; ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl, taşınmaz mallarda ise 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ağır kusur veya hile ile gizlenmişse, zaman aşımı süresinden yararlanılamaz.

Yeni Kanun ile tüketicilerin ayıbı ihbar etme yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Zaman aşımı süresi içerisinde kalmak kaydıyla, ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı olmadığını satıcı ispat edecektir.

8. İnternetten satın alınan bir ürün iade edilebilir mi?

İnternet üzerinden yapılan satışlar, tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan satışlar olup, tüketici mevzuatında mesafeli satışlar olarak tanımlanmaktadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde mesafeli satışlara ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda, tüketici, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. 
Ayrıca, satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için ondört günlük süreyle bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

9. Kozmetik ürünlerinde tüketici hakkı nedir?

Kozmetik ürünlerin “güvenli” bir şekilde piyasaya arz  edilmesinin sağlanması ve bu  ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunmaktadır.

Kozmetik ürünlerin reklam ve ilanlarında, tüketiciyi yanıltıcı veya ilgili mevzuata aykırı bir husus olduğu düşünülüyor ise; Reklam Kurulu’na başvuru yapılabilir. 

10. Abone  olduğunuz bir hizmette, hizmet vericiden kaynaklı bir aksama olursa mağdurun hakları nelerdir? Örneğin, internet abonelikleri...

Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli olarak veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. 

Yeni Kanun ile tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. 

Ayrıca, süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. 

Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.

11. 4 seçimlik haktan firmalar kendi istedikleri seçeneği vatandaşa sunuyor. Vatandaş kime itiraz edecek?

6502 sayılı Kanunda, mevcut Kanunda yer alan 4 seçimlik hak korunmuştur. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. 

Satıcılar, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

Bu konuda tüketicilerin yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin yetkili Kurumlar, Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleridir. 

6502 sayılı Kanun ile; değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu hale getirilmiştir.  

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

12. Reklamlarında ‘1 numarayız’ ‘En iyiyiz’ ‘Bizden iyisi’ yok diye satılan ürünleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yorumlayabilir misiniz?

Tüketici hukuku açısından reklam, hem bir bilgilendirme aracı olarak görülmekte ve bu sebeple meşru sayılmakta hem de kötüye kullanılabilmesi sebebiyle tüketicinin korunması gereken bir olgu olarak algılanmaktadır.

Karşılaştırmalı reklam; rakiplerin şahsı ya da ürettiği mal veya hizmet ile açık ya da kapalı bağlantı kurmak suretiyle, kendisinin ya da mal veya hizmetlerinin, rakiplerininkinden daha üstün veya onların ayarında olduğunun belirtilmesi şeklinde reklam yapılması olarak tanımlanabilir.

Karşılaştırma reklam, genelde doğrudan/dolaylı karşılaştırma; olumlu/olumsuz karşılaştırma; fiyat/kalite karşılaştırması şekillerinde sınıflandırılabilir.

Dolaylı karşılaştırmalı reklamlarda ise, diğerlerinden “daha iyi, daha üstün, birinci,” gibi ifadeler kullanılır. Tüketici ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak başka bir ürünün olmadığı mesajının verildiği süperlatif reklamlar da dolaylı karşılaştırmalı reklamların bir türüdür. Bu tür reklamlarda; “en iyiyiz, birinciyiz, bir numarayız” gibi ibareler kullanmaktadırlar. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu ifadelerin kanıtlanabilir ve ölçülebilir araştırmalara ve kriterlere dayalı olması gerektiğidir.

6502 sayılı Kanun kapsamında çıkarılacak Ticari Reklam Yönetmeliğinde karşılaştırmalı reklamlara ilişkin temel ilke ve esaslar ayrıntılı bir şekilde belirlenecektir. 

13. Online oyunlarda, oyunculara bir sözleşme imzalatılarak bir oyun hizmeti sunuluyor. Oyun kapsamında ayıplı bir hizmet alınırsa kime başvurulacak?

İnternet üzerinden yapılan satışlar, 6502 sayılı Kanunda mesafeli satışlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu hizmetin ayıplı sunulması durumunda, bu husus anılan Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilebilir. 

Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. 

Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

Bu konuda yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvuru yapılmalıdır. 

14. Bilgisayarları korumak adına piyasada “TAM KORUMA” vaadiyle ürünler satılmaktadır. Bu programlar bilgisayarı koruyamazsa ayıplı mal sınıfına girer mi? Burada oluşan zararı kim karşılar?

6502 sayılı Kanunda; ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilmektedir. 

Bilgisayarları korumak adına piyasada “TAM KORUMA” vaadiyle satılan ürünler, bilgisayarı koruyamazsa ayıplı mal kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda; tüketici 4 seçimlik hakkından birini kullanabilir. Ayrıca, tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Röportajın 1. bölümü için tıklayınız!

Röportajın 2. bölümü için tıklayınız!

Röportajın 3. bölümü için tıklayınız!

Devamı 29 Mayıs'ta Sizlerle... İşte Son Bölümün Satırbaşları...

Maketten satış olarak da bilinen “ön ödemeli konut satışları”na ilişkin olarak Yeni Kanun ne gibi düzenlemeler getiriyor? 

Mağduriyetlerin en çok yaşandığı işyeri dışında yapılan satışlara (kapıdan satışlar) ilişkin olarak yeni tedbirler getiriliyor mu?

Yeni Kanunun yürürlüğe girmesiyle; devre tatil, devre mülk ve paket turlarla ilgili tüketicilere yeni haklar tanınacak mı?

Gerçeği yansıtmayan indirimli satışlara ilişkin olarak ne gibi sınırlamalar getirilmektedir?

29 Oca 2015 - 09:01 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Canlı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Canlı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Canlı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Canlı Haber değil haberi geçen ajanstır.

04

Neslihan - Merhaba ben mağazadan baza ve dolap aldım ürünün kapıda ödeme yapacağımızı söyledim öyle anlaştık bazanin MDF olduğunu söylediler fakat ssözleşme yapıldıktan sonra başka bi satış danışmanına sordum ürünün sunta olduğunu ama bize MDF dediyseler MDF geleceğini söylediler ürününbubugün teslim edileceği söylendi ama haber gelmedi ürün gelmeden iade hakkım var mıdır ikisinide iade edebilir miyim veya sadece dolabı alabilir miyim. Eğer ürün MDF gelmezse iade edebilir miyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 09:01
03

Makbule - 15 gün önce almış Olduğum 24 Arçelik klimanın 10 gün önce Kartı yandı . Iade etmek istedim kabul etmediler, kartını değiştirdiler şimdide rakamları göstermiyor . ARÇELIK önceden daha ilgili idi şimdi doymuşlar malı sattıktan sonra kimse ilgilenmiyor. Ben bu klimayı istemiyorum. Nereye başvurabilirim yardımcı olurmusnuz Ltf .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 09:01
02

tuğba - Ben birmağazadan pardesü aldım.beş gün oldu degişim yapmak istedim fakat yapmadılar sizce ne yapmalıyım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 09:01
01

Şeyda - Dün Marmaris Blueport Karaca Toss mağazanıza alışveriş yapmak için girdik.Takım elbise beğendik.Ceket ve pantolonu denerken mağaza müdürü "Kesin alacaksanız pantolonu deneyebilirsiniz"dedi ve bizim isteğimiz olmadan beyaz bir gömlek getirdi.Denedikten sonra gömleğin yakasındaki lekeyi gösterip bu sizden kaynaklı bir durum,ben bunu baska müşteriye satamam diyerek bize zorla ürünü sattı.Ürünler hala mağazada.Gerekli yerleri aramanıza ragmen mağduriyetimiz giderilmedi.iade hakkımız olm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 09:01


İstanbul Markaları

Canlı Haber, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (212) 288 77 85
Reklam bilgi


Anket Kanal İstanbul Yapılmalı Mı ?