Sağlık Bakanlığının 14 Yıllık Projesi Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) Projesi

Sağlık Bakanlığının 1997'de Dünya Bankasının yardımı ile başlatılan Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) Projesi nedir?, Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) Projesi ne işe yarar? Bütün bu soruların cevabı haberimizde.

Sağlık Bakanlığının dev projesi Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS)

1 Eylül 1997 tarihinde İkinci Sağlık Projesi kapsamında başlatılan ve anahtar teslimi bir Dünya Bankası projesi olan Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) Projesidir.  Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı (SBMT) ve 81 İl Sağlık Müdürlüğü (İSM) bünyesindeki kurumlar, insan gücü, malzeme v.b.  işlemlerinin takibini amaçlayan, mali kaynakların yönetiminde bilgi teknolojilerini kullanarak daha çağdaş, etkin ve verimli kurumsal bir yapıya geçilmesini hedefleyen proje olarak ortaya çıkmıştır.

 Projenin bu amaç doğrultusunda;

SBMT ve İSM’ler arası bilgi akışının hızlandırılması,
Kaynakların izlenmesi ile ihtiyaçların daha çabuk tespit edilmesi,
Planlamaya yönelik istatistik ve raporların süratli ve eksiksiz bir şekilde alınması, 
SBMT ile 81 İSM’nin online olarak faaliyet göstermesi ve bu sayede eşgüdüm ve standardizasyonun sağlanması,Yönetim Karar Destek mekanizmalarına alt yapı sağlaması.Proje kapsamında; SBMT ve tüm 81 İSM’de teknolojik altyapının ve donanımın sağlanması ve kurulumu, yazılım geliştirme, eğitim ve yerinde destek hizmetleri yer almıştır.

 Tüm uygulamaların merkezi web tabanlı mimariye göre gerçekleştirildiği ÇKYS Projesi kapsamında, SBMT ve tüm 81 İSM’de ÇKYS’ye yönelik Yerel Alan Ağ (LAN) alt yapısı “ Star Ağ topolojisi ” şeklinde kurulmuş olup , İSM’ler ile Merkez Teşkilat arası bağlantı için Türk Telekom’dan “ Frame Relay ” telekomünikasyon servisi tahsis edilmiştir 

SBMT’de ÇKYS kullanıcıları için 523 adet İş İstasyonu ve 80 adet yazıcı sağlanmış olup kurulumları yapılmıştır. Her bir İSM için 11 adet Bilgisayar, 3 adet yazıcı ve ihtiyaç belirtmiş olan 41 İSM’ye Kesintisiz Güç Kaynağı kurulumu yapılmıştır. SBMT ve İSM’ler arası bağlantı için TCP/IP Protololü üzerinden “Frame Relay” telekomünikasyon servisi tahsis edilmiştir. Bunun yanında, bağlantı hızları az olan İSM’lerin bağlantı hızlarında iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

SBMT’de ve tüm İSM’lerdeki ÇKYS kullanıcıları için ofis otomasyon, bilgisayar okuryazarlığı, sistem yöneticiliği ve yazılım modüllerine ilişkin eğitimler verilmiş, eğitimleri takiben yerinde destek faaliyetleri sağlanmıştır. Bunların yanısıra hem merkezde, hemde İSM’lerde elektronik ortamda tutulmuş olan veriler ÇKYS’ye aktarılmıştır. 

Merkezi web tabanlı mimarinin gerektirdiği tüm donanımlar (uygulama, web, veritabanı ve yedekleme sunucuları, yük dengeleyici, güvenlik, router, switch, modem, vs.) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gözetiminde bulunan sistem odasına kurulmuştur. Web mimarinin herhangi bir bileşeninde oluşabilecek olan arızalara yüklenici firma tarafından en geç 2 saat içerisinde cevap ve 4 saat içerisinde çözüm getirilecektir .

2009 yılında İnternet erişim hızları dikkate alınarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, aktif olan “Frame Relay” hatların kullanımı kaldırılmış olup İSM kullanıcıları da hastane kullanıcıları gibi internet üzerinden bağlantı olanağı sağlanmıştır.

ÇKYS Ana Modülleri;

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Uygulama yazılımı
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS),
Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi (MKYS),
Yatırım Takip Sistemi (YTS)
Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS)  olmak üzere dört bilgi sisteminden (ana modülden) oluşmaktadır. Bu sistemlerin her birinin altında çok sayıda alt bilgi sistemleri (alt modüller) bulunmaktadır.

ÇKYS, Bakanlığımızın çeşitli proje ve uygulamalarına, diğer paydaş kurumlar ile web servisleri veya diğer yöntemlerle entegre durumdadır. Sahip olduğu veritabanı ile Bakanlığımızın önemli bir omurgası haline gelmiştir.

1. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS)

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel bilgi ve hareketlerinin izlenmesi ile bordro ve tahakkuk işlemlerini içermektedir (Atama Bilgi Sistemi, Sicil Bilgi Sistemi, Kadro Bilgi Sistemi, Terfi Bilgi Sistemi, Maaş ve Tahakkuk Bilgi Sistemi, Aile Hekimliği Ücretlendirme, İhtisas (diploma tescil) Doktor Bilgi Bankası(DBB), Hizmet İçi Eğitim, Disiplin Bilgi Sistemi, Hukuk Mevzuat Bilgi Sistemi, İKYS Uygulama yönetimi, Personel Şubeleri, Sözleşmeli Personel işlemleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Raporları, UMKE Personeli Takibi, SEFOP uygulaması, Arşiv menüsü, Mal Bildirim Menüsü).Uygulama Yönetim Modülü ile birlikte 17 alt modülden ve çok sayıda alt menülerden oluşmaktadır.

Sağlık Bakanlığında görev yapan tüm personelin hareketleri İKYS üzerinden yapılmaktadır. Başta Personel Genel Müdürlüğü ve merkez teşkilatı olmak üzere 81 İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Hastanelerimiz ve Toplum Sağlığı Merkezleri İKYS kullanıcıları tarafından sisteme işlenmektedir.

Sağlık Bakanlığı,  Standart Kadro Yönetmeliği dikkate alınarak ÇKYS de kurumlarımızın Standart kadroları otomatik olarak oluşturulmaktadır. Personel planlama ve talep formu, İptal ihdas formu, gibi formlar Merkez teşkilatı ve İl sağlık Müdürlüklerine büyük ışık tutmakta, planlamalara yardımcı olmaktadır. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) takip işlemleri de  İKYS üzerinden yapılmaktadır.

Türkiye’de görev yapan tüm Doktor, Uzman Doktor, Diş Doktorlarının diploma tescil işlemleri de İKYS üzerinden yapılarak Doktor Bilgi Bankası (DBB) oluşturulmaktadır.
ÇKYS deki veriler günlük özet tablolar oluşturarak Karar Destek Sistemi (KDS-İş Zekası) tarafına aktarılarak il bazında ve Türkiye Geneli bazında çok sayıda rapor geliştirilmiştir. Bu raporlar ihtiyaca göre grafiklerle de desteklenerek Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı kullanıcılarını her seviyede yetkilendirilerek sorgulamaya açılmıştır. 

2.Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) :

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Merkez Teşkilatı ile İl Sağlık Müdürlüklerine ait kaynakların (Dayanıklı taşınır ve sarf malzemelerin) verimli ve güncel olarak takibini  sağlamaktadır.
Bu nedenle; Envanter Bilgi Sistemi, Malzeme Girişi, Ambar (Depo) Bilgi Sistemi, Dayanıklı Taşınır (Demirbaş) Bilgi Sistemi, Ulaşım Araçları Bilgi Sistemi, Tıbbi Cihaz Bilgi Sistemi, Bakım Onarım Bilgi Sistemi, Firma Bilgileri, MKYS Uygulama Yönetim Modülü ile 9 alt modülden ve çok sayıda alt menülerden oluşmaktadır.

Bugün itibarı ile MKYS Türkiye’ deki  en büyük malzeme deposu halini almıştır. Bakanlığın 2. ve 3. Basamak kurumlarında hangi hastanemizde hangi ürünün stok fazlası olduğu kolayca izlenebilmektedir. Ayrıca tüm harcama birimlerimizin malzeme satın alma sorgulaması yapılarak bir ürünün maliyeti hakkında bilgi paylaşımı yapılabilmektedir.

MKYS deki veriler den özet tablolar oluşturularak Karar Destek Sistemine (KDS) günlük olarak veriler aktarılmakta ve hızlı sorgulamalar yapılabilmektedir.

Bugün itibarı ile MKYS ye artık Hastane Bilgi Sistemlerinden de (HBS) veri aktarımı çevirim içi (online) yapılmaktadır. Ocak 2009 da yapılan web servisleri entegrasyon çalışmalarımız geliştirilerek devam etmektedir.

3.Yatırım Takip Sistemi (YTS) :

Sağlık Bakanlığının mali kaynaklarının ihtiyaca göre planlanması, Bakanlık birimleri arasında dağıtılması, kullanılması takip edilmesini amaçlamaktadır.
Yatırım Bilgi sistemi
Bina Bilgi sistemi
Doğrudan temin usulü
Alt modüllerinden oluşmaktadır.
Yatırımlar Bilgi Sisteminde, İnşaat Onarım Daire Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır. Yapılan yatırımlar, yatırım teklifleri, inşaat seviyeleri, bina onarımları, yapı tesis revize işlemleri v.s takip edilebilmektedir
Bina Bilgi Sistemin de; tüm kurumlarımızın bina bilgileri girişi,bina adı, İli, bina yaşı, ek binaların yaşı, depreme dayanıklılık testi, yapılmışsa tarihi, deprem testi sonucu, yapılmamışsa nedeni v.b. detayların saklanması Binanın fiziksel özellikleri, sayısal bilgiler, kira, sahiplik bilgileri, CPS bilgileri, Bina fatura tüketim bilgileri, Lojman bilgileri, taşınmaz mal bilgileri v.s. bilgileri takip edilmektedir..

 4.Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) :

Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminin (ÇKYS) bir ana modülü olan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) 2009 yılında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel sağlık kuruluşlarından tüm işlemlerini sistem üzerinden nasıl yapılacağı ve özel sağlık kuruluşları yönetmeliğine uygun bir şekilde bilgilerinin, güncel olarak tutulacağı bir otomasyon sisteminin hayata geçirmek için çalışmalar yapılmıştır.ÇKYS/ SKYS ana modülü Özel Sağlık Kuruluşları (ÖSK) üzerinde bulunan donanımlar, iletişim bilgileri, ruhsat bilgileri, cihazları,  Özel Sağlık Kuruluşunda görev yapan personellerin ayrılış başlayışlarının güncel olarak tutulması ve Özel Sağlık Kuruluşuna ait tüm işlem adımlarının takip edilmesi SKYS üzerinden yapılmaktadır. Ocak 2010 da kullanılmaya başlanmıştır.

01 Oca 2015 - 15:56 - Teknoloji


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Canlı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Canlı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Canlı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Canlı Haber değil haberi geçen ajanstır.

01

ayşe güler - Sağlık bakanlığı 2015 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası krize döndü.


28 Mayıs 2015 tarihinde sağlık bakanlığı tarafından çekilen 85 kişinin istifa sonrası kuraları yaklaşık beş ay a yakın bir süreye rağmen hala sonuçlanmadı ve muhtemelen kasım ayından sonra olur..

Bu belirsizliğin bekleyen personel için büyük zulüm olduğu unutulmamalı

Kadroların birçoğu doğu ve yoksun bölgeler olmasına rağmen çaresizlikten tercih edildiler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 15:56Anket Kanal İstanbul Yapılmalı Mı ?